ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ № /дата

(съгласно ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА) с Общи Условия и Приложение 2 към чл.82

Днес…….в гр. Бургас между Тара Турс ЕООД, с Удостоверение за регистрация за туристическа дейност РК-01-8128/12.03.2020 и застрахователна полица Отговорност на Туропеартора 13062110000155/19.02.2021 с адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.121 и адрес на кореспонденция гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.121, ЕИК 205956278, тел. 0898437743, представлявано от Петя Петрова-Управител, наричан по-долу за краткост ТУРОПЕРАТОР

Агент

И ………., наричан по-долу ТИТУЛЯР

Се сключи договор за индивидуално/групово туристическо пътуване с обща цена. Неразделна част от настоящия договор се явяват Общите условия, които уреждат въпроси, непосочени в настоящия договор.

ДАННИ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ

Име, презиме и фамиля по документ на кирилица и латиница:

ЕГН:

Данни от документ за самоличност:

1.Туроператорът носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет и е задължен да окаже съдействие на пътуващия, в случай че той изпадне в затруднение.

2.Информация за туристическия пакет по чл.82 за включените в пакетната цена елементи:

Дестинация и маршрут:

Начална и крайна дата; брой дни и брой нощувки:

Превоз (Вид, характеристика и категория, часове на отпътуване и връщане)

Настаняване(категория, адрес)

Хранения

Допълнителни услуги, извън пакетната цена( екскурзии, визи и т.н.)

В група (да/не)

Език на обслужване

Пътуването е/не е подходящо за лица с ограничена подвижност:

ОБЩА ЦЕНА

Начини на плащане:

В брой

По банкова сметка на Туроператора: ЦКБ, левова сметка IBAN: BG95CECB97901014104600

Предвижда ли се промяна на цената: ДА/НЕ

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА

ГРАФИК НА ПЛАЩАНИЯТА:

Срок за промени или анулации без неустойка:

Първоначална вноска:

Доплащане до (дата):

ВИЗОВ РЕЖИМ

ЗДРАВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ

ИЗИСКВАНЕ ЗА МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЕТИ ОТ ТУРОПЕРАТОРА

Информация за контакт с непълнолетни лица, в случай че пътуват сами:

Допълнителни разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия във връзка с изпълнението на туристическия пакет

Информация за контакт на местен представител на туроператора:

Изисква се пътуващите да съобщават за несъответствия в изпълнението на туристическия пакет при първа възможност на info@taratours.bg или на тел. 00359 898 437743.

3.ТИТУЛЯРЪТ може да прекрати договора по всяко време преди заминаването, след като заплати разходите направени от Туроператора във връзка с договора до съответния момент както и тези, които ще направи заради прекратяването, включително допълнителните разходи извън договорената стойност, възникващи във връзка с анулацията (например и не само, оскъпяване на хотелското настаняване на лицето, споделящо същото помещение при трансформирането му от двойно в единично), както и неустойка в размер на 300 лв. на човек.

4. До 7 дни преди датата на заминаване ТИТУЛЯРЪТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до туроператора предизвестие на траен носител. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

5. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ТИТУЛЯРА своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо – информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.

6. С цел най-доброто изпълнение на туристическите услуги по пакета и преди започване на изпълнението му, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя едностранно клаузи в договора за туристическия пакет, различни от цената, когато промяната е незначителна и ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ТИТУЛЯРА за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена задължителна застраховка „Отговорност на туроператор“по чл. 97 от Закона за туризма с номер на застрахователната полица N:13062110000155/19.02.2021 към ЗК „Лев Инс“ АД, гр. София, ул.“Симеоновско шосе“ , 67А, ЕИК: 121130788, телефон 02/8055333.

8. ТИТУЛЯРЪТ може да отправя жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до туроператора (директно или чрез агента) или до Комисията за защита на потребителите.

9. ТУРОПЕРАТОРЪТ, на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма е предоставил в писмена форма на Титуляра стандартен формуляр за предоставяне на информация, както и преддоговорна информация за туристическия пакет по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от Закона за туризма, когато е приложимо, преди неговото сключване. ТИТУЛЯРЪТ декларира, че ги е получил и е запознат с тях.

ТИТУЛЯР:                                                              ТУРОПЕРАТОР:                                      АГЕНТ:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.ОБХВАТ

Общите условия уреждат предоставянето на услугата организирано туристическо пътуване с обща пакетна цена за групови и индивидуални резервации, организирани от туроператор  Тара Турс ЕООД.

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 „ТУРОПЕРАТОР“ – „ТАРА ТУРС” ЕООД;

2.2 „ПОТРЕБИТЕЛ“ – потребителите на услугата организирано туристическо пътуване с обща цена за групи или индивидуално;

2.3 “ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА” е посещаване на туристически обекти с екскурзовод.

2.4 “СВОБОДНО ВРЕМЕ” в туристическата програма е такова време, през което за туристите не се предвижда програма, не се обслужват от екскурзовод и няма организирани мероприятия.

2.5 „ЕКСКУРЗИЯ“ в туристическата програма е последователно посещаване на едно или различни населени места с или без нощувки в различни места за настаняване по предварително зададен маршрут с цел опознавателен туризъм и с обслужване от екскурзовод.

2.6 „ПОЧИВКА“ в туристическата програма е организирано пътуване, при което през значителна част от периода потребителят е настанен на едно място за настаняване в едно населено място с цел почивка, без задължително екскурзоводско обслужване и с възможност за допълнителни туристически услуги с цел опознаване на близки населени места.

  1. РЕЗЕРВАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1 Резервациите могат да бъдат направени по мейл електронно на info@taratours.bg или по телефона или чрез агент.

3.2 Записването се счита за валидно при сключен договор и получена сума по първоначална вноска, изрично посочена в договора.

3.4 В случай, че плащането на първоначалната вноска не се извърши в посочения в договора срок, Туроператорът има право да анулира резервацията.

3.5 Титълярът по договора има право да се откаже от него без неустойки в рамките на 1 ден след сключване на договора.

3.7 Всеки договор обвързва и е валиден и за лицата, които са упоменати в договора заедно с Титуляра.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

4.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

4.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, като:

а)осигури полезна информация на ТИТУЛЯРЪТ относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;

б) окаже съдействие на ТИТУЛЯРЪТ да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.

4.3 Когато затруднението на ТИТУЛЯРЪТ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТУРОПЕРАТОРЪТ изисква заплащането на разумна такса от ТИТУЛЯРЪТ за оказаното съдействие.

4.4 При поискване от страна на ТИТУЛЯРА, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя точна информация дали пътуването или ваканцията са подходящи с оглед на потребностите на ТИТУЛЯРА.

4.5 Титулярът може по желание да резервира описани допълнителни екскурзии, атракциони и други туристически обекти, но те се изпълняват при определен минимум записани туристи , като редът за посещение, описан в програмата може да бъде променян.

4.6 Туроператорът не носи отговорност за неизпълнени изисквания за визи и лични документи на чуждестранни лица при преминаване на граници както и на туристи граждани на България, освен ако изрично не е поел отговорност за това. Посочените в програмите и договора изисквания за лични документи, визи и т.н. важат само за български граждани.

4.7 ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ТИТУЛЯРА предварително заплатена стойност на екскурзия, която не се е провела поради виновно поведение на ТУРОПЕРАТОРА или негови контрагенти.

4.8 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на ТИТУЛЯРА изцяло всички плащания в 14-дневен срок, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

а) набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ТИТУЛЯРЪТ за прекратяването на договора:

– 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

– 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

– 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.

б) ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ТИТУЛЯРА за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТИТУЛЯРА

5.1 ТИТУЛЯРЪТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги, описани в Договора.

5.2 Задължава се да спазва законовия ред на страната, в която пътувa; да се съобразява с митническите изисквания, както и да напусне държавите, включени в пътуването, в законово разрешени срокове.  

5.3 Ако възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

5.4 При организирани групови пътувания се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове.

5.5 Длъжен е да има сключена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука”, като ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява сключването на такава.

5.6 ТИТУЛЯРЪТ е длъжен своевременно да уведомява ТУРОПЕРАТОРА за некоректно изпълнени услуги по време на пътуването.

5.7 ТИТУЛЯРЪТ е длъжен своевременно да си осигури необходимите лични документи и визи, както и да предостави точна и вярна информация за тях на Туроператора, както и своевременно да го информира за промени. Такси за корекции на данни от лични документи, в т.ч. на имена, са за сметка на виновната страна.

5.8 ТИТУЛЯРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. При прекратяване на договора за туристически пакет по тази точка, ТИТУЛЯРЪТ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания, но няма право на допълнително обезщетение.

5.9 В случай, че ТИТУЛЯРЪТ се запише за участие в екскурзия, която съгласно програмата на туристическия пакет се заплаща след започване на туристическия пакет, и преди осъществяването й се откаже, той дължи заплащане на стойността й.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

6.1 След сключването на договор за туристически пакет, цената на туристическия пакет може да се увеличи само ако в договора изрично е предвидена такава възможност и ако е посочено, че ТИТУЛЯРЪТ има право на намаление на цената.

6.2 В договора за туристически пакет e посочен начинът, по който се изчислява промяната на цената на туристическия пакет, когато в него е предвидена такава възможност.

6.3 Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение вследствие на промени във:

а) цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

б) размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или

в) обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

6.4 Когато увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, ТИТУЛЯРЪТ има право в 7 дневен срок:

а) да приеме предложената промяна, или

б) да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.

6.5 Когато ТИТУЛЯРЪТ прекрати договора за туристически пакет заради увеличение на цената, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.

6.6 Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен заради увеличение на цената и ТИТУЛЯРЪТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ТИТУЛЯРЪТ или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи – не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора. При поискване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ТИТУЛЯРЪТ доказателства за направените административни разходи.

6.7 Независимо от неговия размер, увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ТИТУЛЯРЪТ по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

6.8 В случай, че договорът за туристически пакет предвижда възможност за увеличение на цената, то тогава ТИТУЛЯРЪТ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите описани по-горе, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет. В случай на намаление на цената ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на ТИТУЛЯРЪТ. При поискване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ТИТУЛЯРА доказателства за направените административни разходи.

6.9 Ако ТИТУЛЯРЪТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение по 6.4 в 7-дневния срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети.

6.10

6.11 Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ е принуден:

– да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или

– не може да изпълни някое от специфичните изисквания на ТИТУЛЯРА, посочени в договора и приети от ТУРОПЕРАТОРА

– предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто,

ТИТУЛЯРЪТ има право в 7-дневен срок:

а) да приеме предложената промяна, или

б) да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.

Ако ТИТУЛЯРЪТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 7-дневния срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети.

6.12 Когато ТИТУЛЯРЪТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.

6.13 ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ТИТУЛЯРА без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за:

а) предложените промени в договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет;

б) срока, в рамките на който ТИТУЛЯРЪТ има право да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за решението си;

в) последиците, ако ТИТУЛЯРЪТ не реагира в рамките на определения срок, и

г) когато е приложимо, за предложения туристически пакет-заместител и за неговата цена.

6.14 Когато промените в договора за туристически пакет или за туристически пакет-заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, ТИТУЛЯРЪТ има право на съответно намаление на цената.

6.15 Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен и ТИТУЛЯРЪТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ТИТУЛЯРЪТ или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи – не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

6.16 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя несъществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, когато интересите на ТИТУЛЯРА налагат това.

  1. РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

7.1 ТИТУЛЯРЪТ уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.

Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, 7.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:

а) това не е възможно, или

б) е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.

7.3 Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ТИТУЛЯРЪТ, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на ТИТУЛЯРЪТ до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.

7.4 Когато предложените от ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ТИТУЛЯРА подходящо намаление на цената.

7.5 ТИТУЛЯРЪТ има право да откаже предложените от ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.

7.6 Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ТИТУЛЯРЪТ, както е предвидено в договора за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема разходите за настаняването на ТИТУЛЯРЪТ по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Когато в друг нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на ТИТУЛЯРЪТ, се прилагат тези срокове.

7.7 Ограничаването на сроковете не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че ТУРОПЕРАТОРЪТ е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет.

7.8 Рекламацията трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено. Рекламацията може да бъде подадена и устно.

7.9 При подаване на рекламация ТИТУЛЯРЪТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а) касова бележка или фактура;

б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

7.10 Предявяването на рекламацията става до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

7.11 ТИТУЛЯРЪТ има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на ТИТУЛЯРА.

7.12 ТИТУЛЯРЪТ има право да получи обезщетение от ТУРОПЕРАТОРА за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет.

7.13 ТИТУЛЯРЪТ няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на:

а) ТИТУЛЯРА;

б) трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати;

в) непреодолими и извънредни обстоятелства.

7.14 Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, същите ограничения се прилагат и за ТУРОПЕРАТОРА.

7.15 Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, договорът за туристически пакет може да предвиди горна граница на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ТИТУЛЯРЪТ вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на договора. Уговорената в договора за туристически пакет горна граница на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в размер на трикратния размер на цената на туристическия пакет.

7.16 Клаузата на т. 8.15 не се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на ТИТУЛЯРА и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност.

  1. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

8.1 Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или прекратяван само с двустранни писмени споразумения и при спазване на Закона за туризма.
За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България, включително алтернативни методи за решаване на спорове, описани тук; http://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html.
8.2 При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби и други, отправени от ТИТУЛЯРА до него.
В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, спорът се отнася за разрешаване до компетентния съд.

8.3 С подписването на общите условия към договора за туристически пакет ТИТУЛЯРЪТ декларира, че е получил информация за условията за сключване на застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет (Застраховка „Отмяна на пътуване“) от страна на ТИТУЛЯР.

8.4 ТИТУЛЯРЪТ заявява от свое име и от името на придружаващите го лица, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

8.5 Титулярът декларира, че се е запознал с Политиката на поверителност на Туроператора, касаеща начина и целите на обработка на личните данни, предоставени със съгласието на Пътуващите по договора: https://www.taratours.bg/zashtita-na-lichnite-danni/

8.6 Страните ще  комуникират писмено на следните електронни адреси: за Туроператора: info@taratours.bg и тел. 00359 898 437743, за Титуляра…..

ТУРОПЕРАТОР: ТАРА ТУРС ЕООД                                                       ТИТУЛЯР:

Call Now Button